• A
 • A
 • A
sajt.png
02.09.2019. -
Javni poziv za prijavljivanje kandidata za supervizore terena, anketare i zdravstvene radnike


Republički zavod za statistiku u periodu od 5. oktobra do 30. decembra 2019. godine sprovodi „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije”. Anketiranje će se sprovoditi prema Organizaciono-metodološkom uputstvu uz pomoć laptopova, popunjavanjem upitnika u direktnom kontaktu sa licima u domaćinstvu.

Za ovo istraživanje biće angažovano ukupno 152 kandidata od kojih će 10 kandidata biti angažovano na poslovima supervizora terena*, 71 kandidat na poslovima anketara i 71 na poslovima zdravstvenih radnika.

*Napomena: Supervizori terena biraju se iz redova anketara nakon obuke (predviđeno je testiranje).

Prema metodologiji koja se primenjuje u ovom istraživanju, terenski deo istraživanja realizovaće se kao timski rad – biće formiran 71 tim. Svaki tim se sastoji od dva člana – anketara i zdravstvenog radnika.

Spisak gradova/opština u kojima se formiraju timovi, možete pogledati – ovde.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni: 

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je punoletan i radno sposoban;
 • da je stekao najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
 • da je nezaposlen (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije;*
 • da (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
 • da nije osuđivan – dokazuje se uverenjem koje izdaje MUP (ne starijim od 6 meseci);
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga – dokazuje se potvrdom koju izdaju osnovni sudovi (ne starijim od 6 meseci). 

Posebni uslovi koje kandidat za anketara treba da ispuni:

 • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata, koje je eliminacionog karaktera.

Posebni uslovi koje kandidat za zdravstvenog radnika treba da ispuni:

 • diploma o stečenom srednjem/višem/visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva 

Sa izabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

*Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u svojstvu anketara/zdravstvenog radnika da se u periodu od 2. do 8. septembra 2019. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave ovde.

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da svojeručno potpiše i skenira Izjavu o davanju tačnih podataka ovde, koju treba da pošalje imejlom na adresu EHIS@stat.gov.rs

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka, a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova po prijavi, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Zadatke anketara i zdravstvenih radnika, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledatiovde.

Rang liste kandidata (za anketare i za zdravstvene radnike) sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor, biće objavljene 9. septembra 2019. godine na veb-sajtu Zavoda.