• A
  • A
  • A
Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima

Promet u trgovini na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala obuhvata vrednost motornih vozila, motocikala, njihovih delova i pribora koju su poslovni subjekti isporučili krajnjim potrošačima i/ili ostalim trgovinskim preduzećima za dalju preprodaju, kao i vrednost ostvarenih usluga održavanja i popravke. 

  

Podaci