• A
  • A
  • A
Trgovina na malo

Pod trgovinom na malo podrazumeva se preprodaja robe krajnjim potrošačima (prodaja robe bez prerade, prvenstveno stanovništvu za ličnu potrošnju i upotrebu u domaćinstvu, i pravnim i fizičkim licima za obavljanje njihove delatnosti).
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu robe u trgovini na malo na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti, robnim grupama i statističkim teritorijalnim jedinicama.

 

 

 

Vesti
Vidi sve
29. jul 2022. Promet robe u trgovini na malo, jun 2022. godine

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u junu 2022. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 21,7%, a u stalnim cenama za 4,8%.

Оpširnije
Podaci