• A
  • A
  • A
Trgovina na malo

Pod trgovinom na malo podrazumeva se preprodaja robe krajnjim potrošačima (prodaja robe bez prerade, prvenstveno stanovništvu za ličnu potrošnju i upotrebu u domaćinstvu, i pravnim i fizičkim licima za obavljanje njihove delatnosti).
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu robe u trgovini na malo na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti, robnim grupama i statističkim teritorijalnim jedinicama.

 

 

 

Vesti
Vidi sve
29. mart 2024. Promet robe u trgovini na malo, februar 2024. godine

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u februaru 2024. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, veći je u tekućim cenama za 14,4%, a u stalnim cenama za 8,8%.

Оpširnije
Podaci