• A
  • A
  • A
Godišnji pokazatelji poslovanja preduzeća

Strukturni pokazatelji poslovanja preduzeća dele se na demografske (broj preduzeća, broj novoformiranih preduzeća, broj lokalnih jedinica itd.); na one koji se odnose na inpute (broj zaposlenih lica, broj zaposlenih, časovi rada, ukupne nabavke dobara i usluga, troškovi zaposlenih, bruto investicije u materijalna osnovna sredstva itd.) i na one koji se odnose na autput (promet, vrednost proizvodnje, dodata vrednost po faktorskim troškovima, bruto poslovni višak itd.). Obračunavaju se u godišnjoj i višegodišnjoj periodici, za preduzeća, lokalne jedinice i jedinice vrste delatnosti. Rezultati se prikazuju po delatnostima KD (sektori B-J, L-N i S95), kao i prema veličini preduzeća.
Od referentne 2017. godine, radi obezbeđivanja međunarodne uporedivosti podataka, u obuhvat delatnosti uključena je oblast-95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu – iz sektora S Ostale uslužne delatnosti.

 

Ključni pokazatelji
Broj preduzeća
90 111
Broj zaposlenih lica
1 248 987
Dodata vrednost (mil. RSD)
2 567 109
Podaci