• A
  • A
  • A
Šumarstvo

Statistika šumarstva prikuplja i objavljuje podatke o površinama pod šumama za privatni i državni sektor, proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama na mesečnom nivou, iskorišćavanju državnih i privatnih šuma na godišnjem nivou, izvršenim radovima gajenju šuma za državni i privatni sektor na godišnjem nivou, izvršenim radovima na podizanju plantaža i intenzivnih zasada na godišnjem nivou, štetama u državnim šumama na godišnjem nivou, štetama od požara u privatnim šumama na godišnjem nivou, građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji na godišnjem nivou, i podatke o brojnom stanju i odstreljenoj  divljači.

Vesti
Vidi sve
04 jun 2020. Štete u šumama, 2019.

Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2019. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 113 444 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 27 000 m3. Dejstvom elementarnih nepogoda (vetar, kiša, grad i sneg) prouzrokovana je šteta od oko 58 000 m3 zapremine drveta, što iznosi oko 51% od ukupnih šteta nastalih u državnim šumama. U 2019. godini evidentiran je 41 požar u državnim šumama, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 2 397 m3. Oštećena zapremina drveta u šumama na koje postoji pravo svojine iznosi 1 000 m3. Štete od biljnih bolesti u državnim šumama u 2019. godini iznose oko 14 000 m3.

Оpširnije
Podaci