• A
  • A
  • A
Stočarstvo

Statistika stočarstva raspolaže podacima o broju i bilansu stoke, po vrstama i kategorijama, o broju uslovnih grla stoke i košnica pčela, proizvodnji mleka, jaja, vune i meda, kao i podacima o ukupnom klanju i klanju stoke u klanicama, prirastu i proizvodnji mesa − po vrstama stoke. Podaci se odnose na poljoprivredna gazdinstva: porodična, gazdinstva preduzetnika i gazdinstva pravnih lica.

Od 2015. godine na raspolaganju su i podaci o proizvodnji gotovih mlečnih proizvoda u mlekarama,  za distribuciju na tržište. Odgovorni proizvođači navedenih podataka su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Republički zavod za statistiku, u skladu sa Sporazumom o saradnji 2007. godine i Aneksom sporazuma iz 2014. godine.

Vesti
Vidi sve
12. februar 2021. Broj stoke, stanje 1. decembra 2020. godine

Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2020, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2019, veći je ukupan broj svinja (za 2,8%), ovaca (za 2,6%) i koza (za 5,8%), dok je manji ukupan broj goveda (za 1,3%) i živine (za 3,4%).

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Dodatne tabele
Dodatne tabele