• A
  • A
  • A
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Statistika predškolskog obrazovanja obezbeđuje podatke o broju i kapacitetu predškolskih ustanova, o broju vaspitnih grupa, uzrastu i polu dece i dužini boravka, jeziku ostvarivanja rada, o deci sa smetnjama u razvoju u predškolskom obrazovanju kao i o zaposlenima prema polu, dužini radnog vremena, nivou obrazovanja i vrsti posla.

Ključni pokazatelji
Podaci