• A
  • A
  • A
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Statistika predškolskog obrazovanja obezbeđuje podatke o broju i kapacitetu predškolskih ustanova, o broju vaspitnih grupa, uzrastu i polu dece i dužini boravka, jeziku ostvarivanja rada, o deci sa smetnjama u razvoju u predškolskom obrazovanju kao i o zaposlenima prema polu, dužini radnog vremena, nivou obrazovanja i vrsti posla.

Vesti
Vidi sve
16. april 2021. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2021

U školskoj 2020/21. godini 216 570 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Dece uzrasta od šest meseci do tri godine bilo je 50 635 (23,4%), a dece od navršene tri godine do polaska u školu 165 935 (76,6%).

Obavezni pripremni predškolski program (PPP) pohađalo je 64 535 dece, 31 141 devojčica i 33 394 dečaka. Obuhvat dece PPP-om je 96,4%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci