• A
  • A
  • A
Inovacije

Podaci o primeni novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili procesa, marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima poslovnog subjekta sa okruženjem.

 

Vesti
Vidi sve
28. jun 2019. Indikatori inovativnih aktivnosti, 2016–2018

U uvedenim inovacijama, najveće je učešće inovacija proizvoda i usluga, 39,7%.

U ukupnim izdacima za uvođenje tehnoloških inovacija udeo izdataka za naučnoistraživačke aktivnosti iznosio je preko 27%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci