• A
  • A
  • A
Izdavačka delatnost i štampa

Podaci o izdavanju neperiodičnih i periodičnih serijskih publikacija, izdatih u zemlji i stavljenih na raspolaganje javnosti,prema najvažnijim bibliografskim obeležjima.