• A
  • A
  • A
Promet u industriji

Statistika prometa u industriji prati vrednost prometa u industriji na domaćem tržištu i vrednost prometa u industriji na inostranom tržištu. Prikupljeni podaci koriste se za izračunavanje indikatora "Indeks prometa u industriji" koji predstavlja pokazatelj mesečnih kretanja na tržištu dobara i usluga.

Podaci