• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15 januar 2021. Izdate građevinske dozvole

U novembru mesecu 2020. izdato je 2 392 gradjevinske dozvole, što je za 23,9% više nego u istom periodu prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u novembru, 82,5% dozvola odnosi se na zgrade, a 17,5% na ostale gradjevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 80,0% dozvola izdato je za stambene, a 20,0% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih gradjevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (74,4%).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 392
Broj stanova prema izdatim dozvolama
1 948
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
348 113
Podaci