• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
15. maj 2024. Izdate građevinske dozvole, mart 2024

U martu 2024. izdato je 2 293 građevinske dozvole, što predstavlja smanjenje od 11,0% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u martu, 80,7% dozvola odnosi se na zgrade, a 19,3% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 77,5% dozvola izdato je za stambene, a 22,5% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (59,5%).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 293
Broj stanova prema izdatim dozvolama
2 897
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
611 902
Podaci