• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
10. avgust 2021. Građevinska delatnost , II kvartal 2021

Prema podacima koji su prikupljeni u II kvartalu 2021. godine, vrednost izvedenih radova na teritoriji Republike Srbije porasla je za 28,1% u tekućim cenama, dok u stalnim cenama taj rast iznosi 18,1% u odnosu na II kvartal 2020. godine. Posmatrano prema vrsti gradjevina, vrednost izvedenih radova na zgradama povećana je za 9,6%, a na ostalim gradjevinama za 22,9%, u stalnim cenama.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
451 551 506
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
203 032 911
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
5 444 973
Podaci