• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
berlin-2248202_1920.jpg
15.06.2020. - Građevinski radovi u inostranstvu, 2019

Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Republike Srbije izveli u inostranstvu u 2019. godini iznosila je 19 453 miliona RSD.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
344 670 414
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
159 615 624
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
3 468 976
Podaci