• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
10. novembar 2023. Građevinska delatnost , III kvartal 2023

Prema podacima koji su prikupljeni u III kvartalu 2023. godine, vrednost izvedenih radova na teritoriji Republike Srbije porasla je u tekućim cenama, za 19,3% u odnosu na III kvartal 2022. godine. Posmatrano u stalnim cenama, ukupna vrednost građevinskih radova porasla je 15,8%, i to na zgradama 3,1% i na ostalim građevinama 22,3.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
614 711 035
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
271 146 488
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
5 731 810
Podaci