• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
14. jun 2024. Građevinski radovi u inostranstvu, 2023

Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Republike Srbije izveli u inostranstvu u 2023. godini iznosila je 21 983 miliona RSD. Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Nemačkoj, 31,2% od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Ruskoj Federaciji, 26,1%, Ugandi, 10,5% i Crnoj Gori, 8,7%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
614 711 035
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
271 146 488
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
5 731 810
Podaci