• A
  • A
  • A
Građevinska aktivnost

Indikatori koji obezbeđuju praćenje nivoa građevinske aktivnosti su vrednost izvedenih radova u zemlji i inostranstvu, završene zgrade i ostale građevine, utrošeni građevinski i pogonski materijal na gradilištima. Godišnja vrednost građevinskih radova data je u tekućim cenama u hiljadama dinara, dok je na kvartalnom nivou vrednost iskazana baznim indeksima. Izvedeni radovi na građevinama prikazani su prema teritoriji na kojoj se građevine nalaze. Građevine su razvrstane prema Klasifikaciji vrsta građevina. 

 

Vesti
Vidi sve
10. novembar 2022. Građevinska delatnost , III kvartal 2022

Prema podacima koji su prikupljeni u III kvartalu 2022. godine, vrednost izvedenih građevinskih radova na teritoriji Republike Srbije porasla je za 2,7% u tekućim cenama, dok je u stalnim cenama opala za 13,5% u odnosu na III kvartal 2021. godine. Vrednost izvedenih radova na zgradama opala je 17,7%, a na ostalim građevinama 11,0%, u stalnim cenama.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
581 188 278
Vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama, hilj. RSD
258 132 062
Ukupna površina izgrađenih zgrada, m2
6 234 886
Podaci