• A
  • A
  • A

Класификације


Припрема нове националне Статистичке класификације економских делатности – КД2025

У Европској унији нова верзија европске Статистичке класификације економских делатности – NACE Rev. 2.1. ступа на снагу 1. јануара 2025. године. У циљу хармонизације са европским статистичким системом, у Републици Србији припрема се национална верзија поменуте класификације. 

Детаљније  

 

Класификације представљају основу за прикупљање и дисеминацију података у свакој области статистике. Оне пружају стандардизоване концепте за описивање појава као што су привредне активности, производи, трошкови, занимања или здравље. Оне су неопходне за доследно мерење појава унутар и између држава и географских регија.

Међународне класификације служе као модел за развој националних, мултинационалних и регионалних класификација и чине основу за међународно упоредиве податке. Међународне класификације су дизајниране тако да се користе у свом оригиналном стању, али се могу прилагодити националним специфичностима.

Генерално, статистичка класификација је начин да се групише низ повезаних категорија у смислене, систематске и стандардне формате. Статистичка класификација је обично исцрпна, има међусобно искључиве и добро описане категорије, а има или хијерархијску или равну структуру.

Шифарници су обично прилагођени специфичним потребама и покривају само категорије које се користе у тим областима. Категорије у класификацијама су исцрпне и међусобно искључиве, док то није случај са шифарницима.

Класификације по областима:

 

  Делатност  
Класификација делатности 2010 КД 2010
  Класификација делатности 2010 .xls  
  Класификација делатности 2010 (са скраћеним називима делатности) .doc  
  Табела веза између класификација КД 1996 и КД 2010 (са описима и напоменама) .doc  
  Табела веза између класификација КД 1996 и КД 2010 .xls  
  Статистичка класификација економских делатности ЕЗ (рев. 2) NACE Rev.2
  Међународна стандардна индустријска класификација свих економских активности (рев. 4)  ISIC Rev.4
     
     

 

  Занимања и запосленост  
Класификација занимања  
Међународна класификација положаја у запослењу 1993 ICSE 93
Међународнa стандарднa класификацијa занимањa 2008 ISCO 2008
Међународна класификација положаја у запослењу ICSE

 

  Национални рачуни  
Класификација институционалних сектора  
Класификација личне потрошње по намени прилагођена потребама HICP COICOP-HICP
Класификација личне потрошње по намени COICOP-HBS COICOP-HBS
Класифика​ција личнe потрошњe по намени COICOP
Класификација функција државе COFOG
Класификација непрофитних институција по намени COPNI

 

  Образовање, наука и култура  
Систематски списак завршених школа  
Међународна класификација друштвено-економских циљева 2007 NABS 2007
Међународна класификација научних области 2007 FOS 2007
Међународна стандардна класификација образовања 2013 ISCED-F 2013
Међународна стандардна класификација образовања 2011 ISCED 2011
Универзална децимална класификација UDC

 

  Правосуђе  
ICCS – Шифарник кривичних дела кривичног законика РС и посебних закона   
Класификација кривичних дела за Кривични законик РС  
Класификација кривичних дела и казни  
Класификација привредних преступа  
Класификација (шифарник) кривичних дела  за кривична дела Кривичног законика РС  
Класификација (шифарник) кривичних дела за кривична дела из посебних закона  
Међународна класификација кривичних дела за статистичке потребе – ICCS  

 

  Простор (државе и територијалне јединице)  
Номенклатура држава за дисеминацију званичне статистике  
Шифарник држава и територија ISO 3166
Номенклатура статистичких територијалних јединица 2010 NSTJ 2010
Номенклатура територијалних јединица за статистику 2021 NUTS 2021
Геономенклатура 2023 GEONOM 2023
Стандардне шифре држава или области за статистичку употребу М49
Шифре држава ISO 3166

 

  Производи  
Номенклатура намене индустријских производа 2004  
Номенклатура намене индустријских производа 2010  
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2015  
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2016  
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2017  
Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије 2018  
Номенклатура индустријских производа за Месечно истраживање индустрије 2016  
Главне индустријске групације 2009 MIGs 2009
     
Класификација производа по делатностима (вер 2.1) CPA 2.1
Централна класификација производа (вер. 2.1) CPC Ver. 2.1

 

  Роба  
Царинска тарифа 2018 ЦТ 2018
Европска листа индустријских производа 2022 PRODCOM 2022
Комбинована номенклатура 2023 CN 2023
Стандардна номенклатура робе за статистику саобраћаја 2007 NST 2007
Стандардна међународна трговинска класификација (рев. 4) SITC Rev.4
Хармонизовани систем шифарских назива и ознака 2012 HS 2012

 

  Остало  
Класификација врста грађевина РЗС 2005  
Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених проблема (X ревизија) 2010 ICD-10 Version 2010
Класификација врста грађевина ЕЗ 1998 CC 1998
Статистичка класификација отпада (вер. 4) EWC-STAT 4
Класификацијe статистике енергетике (Уредба ЕУ бр. 1099/2008)  
Класификацијe статистике енергетике (Уредба ЕУ бр. 431/2014)  
Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених проблема (X ревизија) 2016 ICD-10 Version 2016

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Одсек за комуникацију и информисање

е-mail: stat@stat.gov.rs
тел: +381 11 2401 284

  Линкови

Евростат – класификације (метаподаци)

Статистичке класификације Евростата

Евростат - SDMX регистар класификација 

Класификације Евростата (архива)

УН Класификациони регистар

Закон о класификацији делатности

Уредба о класификацији делатности

Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица