• A
  • A
  • A
Тржиште рада

Статистика тржишта рада омогућава сагледавање укључености појединаца, домаћинстава и предузећа на тржишту рада, како у краткорочном тако и у структурном погледу. Осим са аспекта економске активности (продуктивност, трошкови рада, висина зараде...), статистика тржишта рада је важна и за сагледавање социоекономских питања, попут незапослености, структуре зарада према карактеристикама запослених, социјалне неједнакости (нпр. платни јаз између жена и мушкараца), усклађености професионалног и породичног живота итд.

Стопа незапослености лица 15 и више година
9,4 %
Просечне зараде
96 913
Регистрована запосленост
2 360 588