• A
  • A
  • A
Popis2023.jpg
21.05.2024. -
Попис пољопривреде 2023


У брошури  „Попис пољопривреде 2023“, Републички завод за статистику објављује преглед основних показатеља у пољопривреди Републике Србије,  који је добијен на основу коначних резултата Пописа пољопривреде 2023. Основни показатељи се односе на број пољопривредних газдинстава, површину коришћеног пољопривредног земљишта – укупно и према категоријама коришћења, сточни фонд,  наводњавање, механизацију и радну снагу на пољопривредним газдинствима.

Према коначним подацима Пописа пољопривреде 2023. број пољопривредних газдинстава у  Републици Србији је 508 325. Од укупног броја пољопривредних газдинстава, 2002 газдинства јесу газдинства правних лица и предузетника, док су остала газдинства (99,6%) породична пољопривредна газдинства. Највеће учешће у укупном броју пољопривредних газдинстава има Златиборска област (8,5%).

Површина коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) је 3 239 373 hа,  где оранице и баште чине 77,7%. У току пољопривредне 2022/2023. године наводњавано је 8,3% КПЗ  углавном подземним водама на газдинству – површински.

61,7% газдинстава гаји стоку, при чему је најзаступљенија величина крда/стада: 3-9 грла говеда, 1-2 грла свиња, 3-9 грла оваца. Говеда и овце  се највише гаје у Региону Шумадије и Западне Србије, а свиње и живина у Региону Војводине.

Укупан број двоосовинских трактора је 482 498, при чему један трактор у просеку обрађује 6,7 ha КПЗ.  8 од 10 газдинстава користи сопствени трактор у пољопривредној производњи.  

Највише пољопривредних газдинстава (69%) има једно до 2 лица која обављају пољопривредну производњу. У укупном броју менаџера, жене учествују са 23%. Просечан број годишњих радних јединица (ГРЈ) по газдинству је 0,99.

Што се тиче старосне структуре породичних пољопривредних газдинстава, 44,7% носиоца газдинстава има преко 65 година, док 15-25 година има свега 0,9%.

Коначни резултати Пописа пољопривреде 2023. биће објављивани у дисеминационој бази на веб-сајту РЗС-а: www.stat.gov.rs, сукцесивно у току 2024. године, а најкасније до краја 2025. године. Посебне публикације  са анализом стања у области пољопривреде Републике Србије биће расположиве у првој половини 2025. године.