• A
  • A
  • A
shutterstock_370005596.jpg
09.06.2023. -
Коришћење и заштита вода од загађивања, 2022.


У 2022. години у секторима индустрије коришћено је 3 200 мил. m3 воде, што је, у односу на 2021. годину, мање за 14,2%.

Од укупно 3 200 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије, 99,4% чине воде из сопственог водозахвата (98,0% површинске воде и 1,4% подземне), а 0,6% из јавног водовода.

Воде коришћене за потребе индустрије у 2022, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, забележиле су следећа кретања: Рударство – раст од 21,1%, Прерађивачка индустрија – пад од 5,9%, и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – пад од 14,6%.

Од укупно коришћених вода у индустрији, 96,8% чине воде коришћене у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром, 2,5% у прерађивачкој индустрији, а 0,7% у рударству.

Од укупно 118 мил. m3 отпадних вода1 у индустрији, 47,5% чине воде испуштене из сектора Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, 33,9% из сектора Прерађивачка индустрија, а 18,6% из сектора Рударство.

У 2022. години пречишћено је укупно 30 мил. m3 воде, од чега примарним третманом 63,3%, секундарним третманом 20,0% и терцијарним третманом 16,7%. Највећи удео у пречишћеним водама сектора индустрије има област Производња основних метала – 18,7%, а потом следе Производња хемикалија и хемијских производа – 14,5%, Производња прехрамбених производа – 12,4%, и Производња папира и производа од папира – 11,4%. Све остале области сектора индустрије имају удео пречишћених вода од 43,1%.

Остале вести