• A
  • A
  • A
nauka.jpg
31.08.2022. -
Научноистраживачка и развојна делатност, 2021


Укупни издаци за научноистраживачку и истраживачко-развојну делатност (НИРД) у 2021. години износили су преко 62 милијарде РСД (62,330,472 у хиљадама), а њихово учешће у БДП-у износи скоро 1% (0,99%), што представља повећање од 8 процентних поена у односу на претходну годину.

У укупним издацима за НИРД учешће бруто инвестиција износи 7%, што представља повећање од 2% у односу на претходну годину, док учешће текућих издатака износи 93%.