• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
01.07.2022. -
Укупан превоз путника и робе, 2020. и 2021.


Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2021. години повећан је за 55,7% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, порастао је и унутрашњи превоз путника за 9,9%, што је утицало на раст укупног броја превезених путника за 11,8%. Обим рада, изражен у путничким километрима, у 2021. години порастао је за 29,2%, што је последица повећања обима рада у унутрашњем превозу путника за 8,0%, док је обим рада у међународном превозу повећан за 63,2%.

Количина превезене робе у 2021. години већа је за 40,8% у односу на претходну годину. Унутрашњи превоз робе већи  је за 64,8%, док је у међународном превозу робе забележено повећање извоза робе за  25,1% и увоза 21,6% у односу на 2020. годину. Обим рада, исказан у тонским километрима, повећан је за 32,7%.

Посматрано према гранама саобраћаја, укупан број превезених путника у друмском саобраћају порастао је у односу на претходну годину за 10,7%. На то повећање утицаo је превоз путника у унутрашњем саобраћају, који је у 2021. години повећан за 10,3%, док је број путника у међународном саобраћају порастао за 30,7%. Укупан обим рада у друмском превозу, већи је за 16,2%, што указује на повећање просечног пређеног пута у посматраном периоду. Укупна количина превезене робе у друмском саобраћају у 2021. години већа је него у 2020. за 50,0%, док је обим рада у тонским километрима повећан за 30,6%.

Број превезених путника у железничком саобраћају бележи раст од 6,6% у односу на претходну годину, а остварени рад, исказан у путничким километрима, већи је за 21,7%. Количина извезене и увезене робе је порасла, па је укупна превезена роба у железничком саобраћају већа за 2,7%. Обим рада у тонским километрима, у железничком саобраћају порастао је за 6,5%.

Количина нафте транспортоване нафтоводима показује раст од 9,4%. У истом периоду, транспорт природног гаса гасоводима порастао је за 13,5%. Обим рада у тонским километрима већи је за 6,2% у превозу нафте нафтоводима.

У ваздушном саобраћају, кад је реч о броју превезених путника и оствареном обиму рада, уочава се раст. Број превезених путника, у поређењу са претходном годином, већи је за 75,3%, а остварени обим рада за 63,3%. Када посматрамо превоз робе у ваздушном саобраћају такође можемо приметити пораст. Наиме, у 2021. години, у односу на претходну годину, дошло је до повећања количине превезене робе од 12,0%, али и до раста обима оствареног рада од 9,1%.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пораст како у количини превезене робе, тако и у обиму рада, исказаном у тонским километрима. Повећање је делимично узроковано и због повећања броја извештајних јединица. Повећање у количини превезене робе је 311,8% док је индекс обима рада, исказан у тонским километрима, 337,5%. 

Гранични промет друмских путничких возила на уласку у Републику Србију у 2021. години већи је за 46,3% него у 2020. години. Број домаћих возила већи је за 50,5%, док је број возила са страном регистрацијом такође порастао за 43,6%. Код теретних возила, забележен је раст возила која су ушла у Републику Србију за 14,9%, као и оних која су изашла из Републике Србије за 9,9%.

У области телекомуникација, забележено је повећање броја полазних позива у мобилној телефонији, за 1,3%, док су у фиксној телефонији остварене минуте саобраћаја опале за 17,9% у односу на прошлу годину. Класичне поштанске услуге у 2021. години, у поређењу са 2020. годином, бележе пад код услуга платног промета од 5,9%, а код пакетских пошиљака раст од 6,9%.

Укупан број запослених је већи у односу на претходну годину за 0,3%.

Остале вести