• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_673267057.jpg
30.09.2019. - Укупан превоз путника и робе, прво полугодиште 2019.

Број превезених путника у првих шест месеци 2019. године, у односу на исти период претходне године, мањи је за 1,6%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају мањи за 1,5% а у међународном за 3,5%. У ваздушном саобраћају остварен је раст од 3,5%, док је превоз у друмском саобраћају остао на истом нивоу. Превоз путника у железничком саобраћају опао је за 21,4%. Обим рада, исказан у pkm, мањи је за 2,5%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2019. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 4,4%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 12,8%. Ваздушни, цевоводни и железнички саобраћај бележe пад у количини превезене робе, док речни и друмски саобраћај бележе раст.

Опширније
Подаци