• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
29. септембар 2023. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2023.

Број превезених путника у првих шест месеци 2023. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 13,1%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 10,7%, а у међународном саобраћају за 45,4%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 87,2%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 7,0%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 141,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 33,9%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2023. године, у поређењу са истим периодом претходне године, мања је за 2,2%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, мањи је за 1,0%. Ваздушни и друмски саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док саобраћај унутрашњим пловним путевима, цевоводни и железнички саобраћај бележе пад.

Опширније
Подаци