• A
  • A
  • A
shutterstock_370005596.jpg
08.06.2022. -
Коришћење и заштита вода од загађивања, 2021 – Претходни резултати


У 2021. години у секторима индустрије коришћено је 3 723 мил. m3 воде што што је, у односу на 2020. годину, мање за 6,4%.

Од укупно 3 723 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,6% површинске воде и 1,0% подземне), а 0,4% из јавног водовода.    

Воде коришћене за потребе индустрије у 2021, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, забележиле су следећа кретања: Рударство – раст од 11,3%, Прерађивачка индустрија – пад од 5,8%, и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – пад од 6,5%.

Од укупно коришћених вода у индустрији 97,4% чине воде коришћене у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром, 2,1% у прерађивачкој индустрији, а 0,5% у рударству.

Од укупно 101 мил. m3 отпадних вода[1] у индустрији 49,2% чине воде испуштене из сектора Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, 37,0% из сектора Прерађивачка индустрија, а 13,8% из сектора Рударство.

У 2021. години пречишћено је укупно 29 мил. m3 воде, од чега примарним третманом 61,2%, секундарним третманом 19,0% и терцијарним третманом 19,7%. Највећи удео у пречишћеним водама сектора индустрије има област Производња основних метала – 18,9%, а потом следе Производња прехрамбених производа – 16,3%, Производња хемикалија и хемијских производа – 14,4%, и Производња папира и производа од папира – 9,5%. Све остале области сектора индустрије имају удео пречишћених вода од 40,9%.

 

[1] Воде за хлађење не улазе у обрачун отпадних вода према новој методологији Евростата за извештавање о копненим водама.