• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
15.04.2022. -
Рачун накнада у области животне средине, 2020.


Накнаде у области животне средине су један од економских инструмената за контролу загађења и управљање природним ресурсима, чији је циљ да утичу на понашање економских субјеката, произвођача и потрошача.

У 2020. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 217 890,6 мил. динара, што је за 2,6% мање него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетскe накнаде и накнаде у области саобраћаја, 87,0% односно 7,5%, док су накнаде за загађење и накнаде за коришћење ресурса учествовале са 4,2% односно са 1,4%, респективно.

Са становишта врста институционалних јединица које плаћају накнаде, највећи део накнада у 2020. години платиле су произвођачке јединице, 61,1%, док је учешће домаћинстава, као потрошача, у укупним приходима износило 38,9%. Остатак прихода је евидентиран под категоријом „Нераспорeђено“.

У 2020. години, учешће прихода од накнада у области животне средине у БДП-у износило је 4,0%, док је то учешће у укупним приходима од пореза и социјалних доприноса износило 10,3%.