• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
17.09.2021. -
Рачун накнада у области животне средине, 2019.


Накнаде у области животне средине су један од економских инструмената за контролу загађења и управљање природним ресурсима, чији је циљ да утичу на понашање економских субјеката, произвођача и потрошача.

У 2019. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 223 716,2 мил. динара, што је за 5,6% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 85,9% односно 7,1%, док су накнаде за загађење и накнаде за коришћење ресурса учествовале са 5,6% односно са 1,5%, респективно.

Са становишта врста институционалних јединица које плаћају накнаде, највећи део накнада у 2019. години платиле су произвођачке јединице, 61,3%, док је учешће домаћинстава, као потрошача, у укупним приходима износило 38,7%. Остатак прихода је евидентиран под категоријом „Нераспорeђено“.

У 2019. години, учешће прихода од накнада у области животне средине у БДП-у износило је 4,1%, док је то учешће у укупним приходима од пореза и социјалних доприноса износило 11,0%.