• A
  • A
  • A
shutterstock_168236330.jpg
06.05.2021. -
Заштита од штетног дејства вода, 2020.


Укупна површина брањена од поплава износила је 1 579 479 ha, што је у односу на 2019. годину више за 5,5%. Коришћена пољопривредна површина чини 77,4% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 628 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (61,9%), а затим Мораве (19,6%) и Саве (18,5%).

Површинским водама поплављено је 35 857 ha површине, од чега 75,0% чини коришћено пољопривредно земљиште. У сливу Мораве поплављено је 21 352 ha пољопривредне површине, што представља 79,4% од укупно коришћених пољопривредних површина.

Подземним водама поплављено је 34 007 ha површине, а од тога 83,9% чини коришћено пољопривредно земљиште. Коришћена пољопривредна површина поплављена је у сливу Дунава.

Системом за одводњавање покривено је 7,9% мање површине него у 2019. години. Слив Дунава са 1 655 хиљ. ha има највећу површину обухваћену системом за одводњавање, а потом следе слив Саве, са 427 хиљ. ha, и Мораве, са 239 хиљ. ha. Дужина канала за одводњавање је за 8,3% већа у односу на претходну годину.

У 2020. години, површина земљишта којa је захваћена ерозијом износила је 3 864 km2, што је у односу на претходну годину мање за 36,6%. Од тога је смирено 317 km2.