• A
  • A
  • A
shutterstock_530497726.jpg
06.05.2021. -
Отпадне воде из насеља, 2020.

 

Укупна количина отпадних вода из насеља у 2020. години мања је за 0,7% него у референтном периоду 2019. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију смањила за 1,3% у односу на исти период 2019. Количина отпадних вода испуштена у септичке јаме већа је за 1,0% у поређењу са 2019. годином.

Када је реч о испуштању отпадних вода у канализацију у 2020. години у односу на 2019, домаћинства бележе смањење од 0,7%, индустријски сектор[1] смањење од 12,9%, а остали корисници[2] повећање од 3,4%.

У 2020. години пречишћено је 16,5% више отпадних вода него у 2019. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман.

Мрежа јавне канализације у 2020. години дужа је за 1,8% у односу на 2019. годину, док је нових прикључака на канализациону мрежу у 2020. години било 4,2% више него претходне године.

 

[1] Испуштене количине отпадних вода из индустријског сектора обухватају следеће секторе по Класификацији делатности: Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром.

[2] Испуштене количине отпадних вода од осталих корисника обухватају следеће секторе по Класификацији делатности: Пољопривреда, шумарство и рибарство; Грађевинарство и секторе услужних делатности.