• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
11.01.2021. -
Наводњавање, 2020.


За наводњавање је у 2020. години укупно захваћено 69 113 хиљ. m3 воде, што је за 2,1% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова − 93,2%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најзаступљенији тип наводњавања био је орошавањем. Од укупне наводњаване површине, орошавањем се наводњавало 92,5% површине, капањем 7,3% површине, а површински се наводњавало свега 0,2% површине.

Током 2020. године у Републици Србији наводњавано је 52 441 ha пољопривредних површина, што је за 11,9% више него у претходној години. Оранице и баште (са 91,7%) имају највећи удео у укупно наводњаваним површинама, а потом следе воћњаци (са 5%) и остале пољопривредне површине (са уделом од 3,3%).

Истраживањем о наводњавању обухваћени су пословни субјекти и земљорадничке задруге које се баве пољопривредном производњом и услугама у пољопривреди и/или управљају системима за наводњавање.