• A
  • A
  • A
shutterstock_707298154.jpg
25.09.2020. -
Просечне зараде по запосленом, јул 2020.


Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2020. године износила је 83 016 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60 029 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–јул 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,5% номинално, односно 7,9% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,3% номинално и за 7,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јул 2020. године номинално је већа за 9,2%, а реално за 7,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,1%, односно за 7,0% реално.

Медијална нето зарада за јул 2020. године износила је 45 736 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Табеле:

Табеле 1а. и 2. Просечне зараде и индекси зарада

Табела 3. Просечне зараде по областима делатности 

Табела 4. Просечне зараде по општинама и градовима 

Табелa 5. Просечне зараде у јавном сектору 


Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана), под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

  • зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;
  • накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).