• A
  • A
  • A
shutterstock_199302524.jpg
29.06.2020. -
Средње образовање, крај школске 2018/19. године

 

У школској 2018/19. години у 515 редовних средњих школа наставу је похађало 249 455 ученика – 123 838 девојчица (49,6%) и 125 617дечака (50,4%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (41) похађало је 1 965 ученика – 753 девојчица (38,3%) и 1 212 дечака (61,7%).

Редовну средњу школу завршило је 60 978 ученика и скоро је подједнак проценат девојчица (49,5%) и дечака (50,5%). Четворогодишње средње школе завршило је око 86,5% ученика (26,3% гимназију и 60,2% четворогодишњу средњу стручну школу). Средњу стручну школу у трајању од три године завршило је само 13,4% ученика. Посматрано према полу, 60,8%девојчица завршило је четворогодишњу средњу стручну школу, 31,2% гимназију и свега 7,9% трогодишњу стручну школу. И дечаци завршавају четворогодишњу средњу стручну школу у великом проценту (59,6%). Дечаци завршавају гимназију у нешто мањем проценту него девојчице (21,4%), али трогодишњу стручну школу, која их води директно на тржиште рада, завршавају у знатно већем проценту него девојчице (18,7%).

Опште средње образовање – гимназију завршило је нешто више од четвртине (26,3%) свих ученика који су завршили средњу школу а скоро три четвртине завршили су стручну школу. Посматрано према подручјима рада, млади најчешће завршавају образовне профиле из подручја рада „економија, право и администрација“ (13,5%),„електротехника“ (10,6%), „здравство и социјална заштита“ (10%), „машинство и обрада метала“ (8,6%) и „трговина, угоститељство и туризам“ (8,4%).

Девојчице су најчешће завршавале образовање за профиле из подручја рада „економија, право и администрација“ (17,7%), „здравство и социјална заштита“ (15,3%) и „трговина, угоститељство и туризам“ (8,9%), а дечаци „електротехника“ (19,5%), „машинство и обрада метала“ (14,8%) и „економија, право и администрација“ (9,4%).