• A
  • A
  • A
shutterstock_112261523.jpg
26.06.2020. -
Буџетска издвајања за науку, 2019/2020.

 

У Републици Србији у 2019. години утрошено је 21.856,218 хиљ. РСД буџетских средстава за активности истраживања и развоја (ИР).
Удео укупних буџетских средстава за ИР у бруто домаћем производу у 2019. години износио је 0,40%.
Највећи проценат буџетских средстава за ИР припао је сектору државе (58,7%), а затим сектору високог образовања (26,9%). У укупним средствима за финансирање научноистраживачког рада средства од међународних организација учествују са око 10%, нефинансијски (пословни) сектор учествује са 3,4%, док је за непрофитни сектор било намењено мање од 1% средстава.
Посматрано према друштвено-економским циљевима, највише буџетских средстава опредељених за ИР било је утрошено за циљ Опште унапређење знања – Истраживање и развој финансирани из општих фондова универзитета (25,1%). За циљ Индустријска производња и технологија утрошено је 16,5%, а најмање средстава утрошено је за циљ Истраживање и експлоатација свемира (0,5%).
Средства која су планирана за ИР буџетом за 2020. годину (пре ребаланса буџета) износила су 15.954,389 хиљ. РСД. Највише средстава, 26,8%, планирано је за Опште унапређење знања – ИР финансирани из општих фондова универзитета.