• A
  • A
  • A
shutterstock_370005596.jpg
10.06.2020. -
Коришћење и заштита вода од загађивања, 2019.

 

У 2019. години у секторима индустрије коришћено је 4 232 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Коришћене воде повећане су за 1,2% у односу на претходну годину.

Од укупно 4 232 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије, 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (99,2% површинске воде и 0,8% подземне), а 0,4% из јавног водовода.

Коришћене воде за потребе индустрије, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, у 2019. години забележиле су следећа кретања: Рударство – раст од 11,6%; Прерађивачка индустрија – пад од 6,2%; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – раст од 1,4%.

Од укупно коришћених вода у индустрији, 97,6% чине воде коришћене у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром, 2,0% у прерађивачкој индустрији, а 0,3% у рударству.

Од укупно 119 мил. m3 отпадних вода1 у индустрији, 47,0% чине испуштене воде из сектора Прерађивачка индустрија, 42,3% из сектора Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, а 10,7% из сектора Рударство.

У 2019. години пречишећено је укупно 46 мил. m3 воде, а од тога примарним третманом 38,3%, секундарним третманом 12,5% и терцијарним третманом 49,2%. Највећи удео у пречишћеним водама сектора индустрије има област Производња основних метала – 40,5%, а потом следе Производња хемикалија и хемијских производа – 12,6%, затим Производња прехрамбених производа са 10,9% и Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – 8,9%. Све остале области сектора индустрије имају удео пречишћених вода од 27,1%.