• A
  • A
  • A
shutterstock_530497726.jpg
22.05.2020. -
Отпадне воде из насеља, 2019.

 

Укупна количина отпадних вода из насеља у 2019. години већа је за 3,5% него у референтном периоду 2018. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 5,3% у односу на исти период 2018. Количина отпадних вода испуштена у септичке јаме мања је за 1,2% у поређењу са 2018. годином.

Када је реч о испуштању отпадних вода у канализацију у 2019. години у односу на 2018, домаћинства бележе повећање од 5,5%, индустријски сектор[1] повећање од 5,4%, а остали корисници[2] повећање од 3,9%.

У 2019. години пречишћено је 2,4% мање отпадних вода него у 2018. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман.

Мрежа јавне канализације у 2019. години дужа је за 3,5% у односу на 2018. годину, док је нових прикључака на канализациону мрежу у 2019. години било 2,9% више него претходне године.

 

[1] Испуштене количине отпадних вода из индустријског сектора обухватају следеће секторе по Класификацији делатности: Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром.

[2] Испуштене количине отпадних вода од осталих корисника обухватају следеће секторе по Класификацији делатности: Пољопривреда, шумарство и рибарство; Грађевинарство и секторе услужних делатности.