• A
  • A
  • A
sajt.png
18.11.2019. -
Јавни позив за пријављивање кандидата за контролоре


Републички завод за статистику у периоду од 1. децембра 2019. до 31. јанура 2020. године, у оквиру пројекта „Истраживање здравља становништва Србије”, спроводи контролу теренског рада анкетара и здравствених радника, који реализују теренски рад у периоду од 10. октобра до 30. децембра 2019. године.

За ово истраживање биће ангажовано 10 кандидата. Кандидати ће спроводити контролу поновним контактирањем домаћинстава. Контролом ће бити обухваћено укупно 900 домаћинстава из изабраног узорка.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да је пунолетан и радно способан;
  • да је стекао најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
  • да је незапослен (у периоду од 1. децембра 2019. до 31. јануара 2020. године) или да је корисник старосне пензије;*
  • да (у периоду од 1. децембра 2019. до 31. јануара 2020. године) није радно ангажован по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу нити уговора о стручном оспособљавању и усавршавању.

 

Са изабраним кандидатима закључује се Уговор о привременим и повременим пословима.

*Важна напомена: Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника, склапањем уговора о привременим и повременим пословима може бити обустављена исплата породичне пензије за време трајања уговора у складу са чланом 117. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС” бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Позивају се грађани који желе да у својству контролора учествују у „Истраживању здравља становништва Србије”, да се у периоду од 18. до 20. новембра 2019. године пријаве Републичком заводу за статистику.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве овде.

Број пријава је ограничен на 15 кандидата.

Уз пријаву на јавни позив, кандидат је дужан да, на разговору, својеручно потпише Изјаву о давању тачних података.
 

Кандидати за које се, увидом у тражена документа, установи да не испуњавају опште услове дефинисане јавним позивом, биће искључени из даљег поступка, а кандидати за које се утврди да су у пријави дали нетачне податке, биће поново бодовани.

У случају да кандидати остваре исти укупан број бодова по пријави, предност ће имати кандидати са већим бројем бодова добијених на разговору.

Задатке контролора, као и процедуру за њихов избор, можете погледатиовде.
 

Ранг-листа кандидата са укупно оствареним бодовима по пријави, као и списак кандидата који се позивају на разговор, биће објављене 21. новембра 2019. године на веб-сајту Завода.