• A
  • A
  • A
shutterstock_508440166.jpg
03.07.2019. -
Створени и третирани отпад, 2018 – Претходни подаци

 

Током 2018. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 49,2 милиона тона отпада, од чега 68,8% чини неопасни, а 31,2% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (39,5%).
Кад је реч о створеним количинама отпада, посматрано по секторима и у односу на претходну годину, у 2018. години забележена су следећа кретања: сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство – пад од 2,4%, Рударство – раст од 0,6%, Прерађивачка индустрија – раст од 6,9%, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – пад од 1,0%, Снабдевање водом и управљање отпадним водама – раст од 17,8%, Грађевинарство – раст од 4,4% и сектори услужних делатности – пад од 1,9%.
У 2018. години укупно је третирано 48,9 милиона тона отпада. Од укупно третиране количине отпада одложено је 46,8 милиона тона (95,7%).
Рециклиране количине отпада у 2018. години бележе раст у односу на претходну годину од 13,1%, који је углавном настао због повећаног рециклирања металног отпада.
Количина рециклираног отпада коришћеног као гориво за производњу енергије већа је за 45,9% него претходне године.