• A
  • A
  • A
shutterstock_418194457.jpg
07.06.2019. -
Потрошња опасних хемикалија, 2018

 

Укупна потрошња опасних хемикалија у 2018. години износи 751 хиљ. тона, што је за 38,1% мање у односу на 2017. годину. Посматрано према класи токсичности, највеће учешће у укупној потрошњи забележено је у класи веома токсичних хемикалија (C), 53,7%, затим следи класа токсичних (D), 33,9%, штетних (E), 9,0%, канцерогених, мутагених и токсичних по репродукцију (А), 2,9%, и хронично токсичних (B), 0,5%.
Потрошња опасних хемикалија у сектору Прерађивачка индустрија у 2018. години је 730 хиљ. тона, од којих је, према областима делатности, највеће учешће у области Производња хемикалија и хемијских производа – 87,5%. Посматрано по класама токсичности, у овом сектору забележена је највећа потрошња у класи веома токсичних (C), 54,9%, токсичних хемикалија (D), 32,6%, и штетних хемикалија (E), 9,0%.