• A
  • A
  • A
shutterstock_11771440.jpg (2)
01.10.2018. -
Бруто домаћи производ, 2017

 

Републички завод за статистику објављује претходне резултате ревизије бруто домаћег производа (БДП) по методологији ESA 2010, према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама, за период 2015–2017. Финалне процене биће објављене годину дана касније – у складу са новом динамиком објављивања података о БДП-у. 

Уз серије ревидираних података, објављено саопштење садржи и анекс са упоредним прегледом података пре и после ревизије. 

Према прелиминарним резултатима обрачуна, бруто домаћи производ у 2017. години износио је, у текућим ценама, 4 754 368,4 мил. РСД. У односу на претходну годину, БДП је номинално већи за 5,2%. 

Посматрано по делатностима, у 2017. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имају: сектор прерађивачке индустрије, 15,1%, сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 11,4%, сектор пословања некретнинама, 7,3%, сектор пољопривреде, шумарства и рибарства, 6,0% и сектор информисања и комуникација, 5,0%. С друге стране, у употреби БДП-а учешће издатака за личну потрошњу домаћинстава је 69,6%, издатака за финалну потрошњу државе 16,2%, бруто инвестиција у основнa средства 17,7%, извоза добара и услуга 50,5% и увоза добара и услуга 57,1%.

 Реални раст БДП-а у 2017. години, у односу на претходну годину, износио је 2,0%.

 По делатностима, у 2017. години у сектору прерађивачке индустрије остварен је реални раст бруто додате вредности од 4,8%, сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 5,2%, сектору информисања и комуникација, 3,8%, сектору грађевинарства, 5,7%, сектору саобраћаја и складиштења, 4,5% и у сектору услуга смештаја и исхране, 10,8%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 11,2%, као и у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, 4,2%. Посматрано са расходне стране, највећи реални раст бележе извоз добара и услуга, 8,2%, и увоз добара и услуга, 11,1%. Бруто инвестиције у основна средства имају реални раст од 7,3%. Издаци за финалну потрошњу имају реалну стопу раста од 2,2%, од чега је реални раст издатака за личну потрошњу сектора домаћинстава 2,0%. Издаци за личну потрошњу државе имају реални раст од 3,7%, а издаци за колективну потрошњу раст од 2,7%.

 

 

Остале вести