• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
20.10.2023. -
Годишње истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2023. године

У Републици Србији 85,6% домаћинстава поседује интернет прикључак, што чини повећање од 2,4 процентних поена у односу на 2022. годину.

Заступљеност рачунара у домаћинствима је 75,9%, што представља смањење од 1,1 п.п. у односу на претходну годину. Што се тиче интернет конекције – 89,3% корисника интернета користи фиксну широкопојасну интернет конекцију и то је најзаступљенији тип конекције, мобилну широкопојасну интернет конекцију има 76,9% домаћинстава. Широкопојасну интернет конекцију поседује 85.6% домаћинстава у Републици Србији. 

У последња 3 месеца рачунар је користило 75,4% лица, што чини смањење од 0,5 п.п. у односу на 2022. годину. Истраживање је показало да је интернет користило 85,4% лица, док га 8,9% лица никада није користило. У Републици Србији преко 91% лица, која користе интернет у последња три месеца, користи интернет више пута у току дана у 2023. години. 

За потребе пословања, интернет користи 100% предузећа, док веб-сајт поседује њих 85,1%. Током 2022. године 28,2% предузећа продавало је производе/услуге путем интернета. 

Методолошке основе 

Републички завод за статистику спровео је два истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у 2023. години. Прво се односи на домаћинства и појединце, а другим су обухваћена предузећа.

Истраживања су спроведена по методологији Евростата, на територији Републике Србије. (У оквиру података за Републику Србију нису приказани подаци за АП Косово и Метохија.) 

Када је реч о домаћинствима и појединцима, обухваћена су домаћинства с најмање једним чланом који има између 16 и 74 године живота, као и појединци исте старосне доби. 

Према методологији Евростата, обухваћена су предузећа са 10 и више запослених из следећих делатности пословања: прерађивачка индустрија, грађевинарство, трговина на велико и мало, саобраћај и складиштење, пословање некретнинама, стручне, научне и техничке делатности, снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом, управљање отпадним водама, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, поправке компјутера.

  Резултати истраживања

 

Остале вести