• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
02.10.2023. -
Велика ревизија националних рачуна 2024.

Републички завод за статистику најављује спровођење велике или бенчмарк ревизије (енг. major, benchmark revision) националних рачуна, која ће бити реализована у 2024. години. Велика ревизија је редовна, регуларна и са Евростатом координисана ревизија система националних рачуна, коју синхронизовано спроводе све чланице Европске уније сваких пет година. Претходна велика ревизија националних рачуна Републике Србије је спроведена 2019. године, а ревизија 2024. године ће бити четврта по реду велика ревизија националних рачуна од 2012. године, од када РЗС партиципира у циклусима бенчмарк ревизија ЕУ.

У наступајућој ревизији националних рачуна 2024. године биће имплементирана методолошка унапређења акумулирана током периода након 2019. године у оквиру бројних ИПА пројеката подршке ЕУ и Евростата РЗС-у у области макроекономских статистика и националних рачуна.

Такође, у великој ревизији ће бити инкорпорисана и досадашња унапређења извора података, како административних тако и статистичких, као и резултати пописа становништва и пољопривредних газдинстава.

Велике ревизије система националних рачуна представљају регуларан, плански процес којим националне статистичке институције, на основу стеченог знања, искуства и унапређених метода и извора података, периодично побољшавају квалитет статистичких обрачуна и података у смислу обухватности, рафинираности и прецизности, као и унутрашње конзистентности подсистема националних рачуна. Такође, великом ревизијом се постиже и виши степен конзистентности националних рачуна са гранским статистикама и екстерним изворима, тј. произвођачима статистичких података (Народна банка Србије, Министарство финансија, Пореска управа и др.) чији обрачуни и системи извештавања подлежу еволуцији и који такође, током времена, уводе нове и унапређују своје, специфичне методе и изворе података (регистри, базе података, истраживања итд.).

Велика ревизија националних рачуна је истовремено инструмент планског усаглашавања статистичког система Републике Србије са Европским системом националних и регионалних рачуна ESA 2010. Велика ревизија 2024. године ће представљати још један значајан корак напред у процесу усклађивања РЗС-а са регулативом и стандардима ЕУ у домену националних рачуна.

Ревизија националних рачуна 2024. године биће надзирана и верификована од стране Евростата.

Планирано је да подаци о годишњем бруто домаћем производу и други макроекономски индикатори система националних рачуна за 2023. годину, базирани на унапређеној методологији и новим изворима података, буду објављени у редовној динамици према плану публиковања РЗС-а, заједно са кореспондирајућим серијама прерачунатих података за период од 1995. до 2022. године.

Републички завод за статистику ће у наступајућем периоду благовремено обавештавати кориснике о евентуалним променама плана велике ревизије, као и свим значајним питањима у вези са ревизијом.

Такође, РЗС најављује и измене у периодици компилације и публиковања табела понуде и употребе (Supply and Use tables). Наиме, досадашња динамика публиковања података табела понуде и употребе била је 21 месец (две године) по истеку референтне године (t + 21 месец), што је годину дана превремено у односу на захтеве Евростата и све остале земље чланице ЕУ. Како би се ускладили са динамиком публиковања Евростата и земаља ЕУ, најављујемо да ће се табеле понуде и употребе, почев од 2024. године, публиковати у складу с Програмом достављања података Евростату (ESA 2010 Transmission programme of data), тј. три године по истеку референтног периода (t + 36 месеци). Тиме ће, напомињемо, РЗС следити праксу земаља чланица ЕУ.

Сходно томе, дисеминација годишњих података од 1. октобра 2024. године вршиће се према следећем распореду:

  • два месеца по истеку године (t + 2 месеца) – годишњи подаци као сума четири квартала;
  • девет месеци по истеку године (t + 9 месеци) – први прелиминарни резултати годишњег обрачуна;
  • 21 месец по истеку године (t + 21 месец) – други прелиминарни резултати годишњег обрачуна;
  • 33 месецa по истеку године (t + 33 месеца) – финални резултати годишњег обрачуна у складу са резултатима табела понуде и употребе.