• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
22.10.2021. -
Годишње истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија, 2021.


У Републици Србији 81,5% домаћинстава поседује интернет прикључак, што чини повећање од 0,5% у односу на 2020. годину.

Заступљеност рачунара у домаћинствима је 76,7%, што представља повећање од 2,4% у односу на претходну годину. Што се тиче интернет конекције – 91,7% корисника интернета користи фиксну широкопојасну интернет конекцију и то је најзаступљенији тип конекције, мобилну широкопојасну интернет конекцију има 73,3% домаћинстава. Широкопојасну интернет конекцију поседује 81,4% домаћинстава у Републици Србији. 

У последња 3 месеца рачунар је користило 74,8% лица, што чини повећање од 2,4% у односу на 2020. годину. Истраживање је показало да је интернет користило 81,2% лица, док га 10,4% лица никада није користило. Преко 3 900 000 лица користи интернет сваког или скоро сваког дана. 

За потребе пословања, интернет користи 100% предузећа, док веб-сајт поседује њих 84,5%. Током 2020. године 27,1% предузећа продавало је производе/услуге путем интернета. 

Методолошке основе 

Републички завод за статистику спровео је два истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у 2021. години. Прво се односи на домаћинства и појединце, а другим су обухваћена предузећа. 

Истраживања су спроведена по методологији Евростата, на територији Републике Србије. (У оквиру података за Републику Србију нису приказани подаци за АП Косово и Метохија.) 

Када је реч о домаћинствима и појединцима, обухваћена су домаћинства с најмање једним чланом који има између 16 и 74 године живота, као и појединци исте старосне доби. 

Према методологији Евростата, обухваћена су предузећа са 10 и више запослених из следећих делатности пословања: прерађивачка индустрија, грађевинарство, трговина на велико и мало, саобраћај и складиштење, пословање некретнинама, стручне, научне и техничке делатности, снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом, управљање отпадним водама, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, поправке компјутера.

  Резултати истраживања

Остале вести