• A
  • A
  • A
CaptureV.jpg
12.11.2020. -
„Предузећа по величини и предузетници у Републици Србији, 2016‒2018.“


Публикација аутора Милана Бурзановића садржи изабране макроекономске показатеље према величини предузећа (тј. на нивоу контигената микро, малих, средњих и великих предузећа), као и за предузетнике, за последње три године, чиме је омогућено сагледавање и динамике и структуре посматраних економских појава, с више аспеката. При томе, у складу са интересом корисника и значајем за доношење стратешких одлука, посебно су исказани  збирни подаци за сектор микро, малих, средњих предузећа и предузетника (МСПП). Индикатори су приказани на нивоу сектора Класификације делатности (2010), а територијално до нивоа региона према Номенклатури статистичких територијалних јединица.

Изабрани макроекономски показатељи су: 1. број пословних субјеката (предузећа, односно предузетника); 2. број запослених; 3. промет; 4. бруто додата вредност; 5. бруто додата вредност по запосленом; 6. број извозника; 7. извоз робе; 8. број увозника; 9. увоз робе; 10. капитал (основни); 11. домаћи капитал; 12. страни капитал; 13. учешће домаћег капитала; и 14. учешће страног капитала.

Очекујемо да ће мноштво припремљених података бити од значајне користи креаторима економске политике, у смислу што бољег сагледавања постојећег стања, извођења ваљаних закључака, и о секторском и о регионалном аспекту предузетништва и означавања главних праваца будуће активности.