• A
 • A
 • A
sajt.png
02.09.2019. -
Јавни позив за пријављивање кандидата за супервизоре терена, анкетаре и здравствене раднике


Републички завод за статистику у периоду од 5. октобра до 30. децембра 2019. године спроводи „Истраживање здравља становништва Србије”. Анкетирање ће се спроводити према Организационо-методолошком упутству уз помоћ лаптопова, попуњавањем упитника у директном контакту са лицима у домаћинству.

За ово истраживање биће ангажовано укупно 152 кандидата од којих ће 10 кандидата бити ангажовано на пословима супервизора терена*, 71 кандидат на пословима анкетара и 71 на пословима здравствених радника.

*Напомена: Супервизори терена бирају се из редова анкетара након обуке (предвиђено је тестирање).

Према методологији која се примењује у овом истраживању, теренски део истраживања реализоваће се као тимски рад – биће формиран 71 тим. Сваки тим се састоји од два члана – анкетара и здравственог радника.

Списак градова/општина у којима се формирају тимови, можете погледати – овде.   

Општи услови које кандидат треба да испуни: 

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је пунолетан и радно способан;
 • да је стекао најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
 • да је незапослен (у периоду од 1. октобра до 30. децембра 2019. године) или да је корисник старосне пензије;*
 • да (у периоду од 1. октобра до 30. децембра 2019. године) није радно ангажован по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу нити уговора о стручном оспособљавању и усавршавању;
 • да није осуђиван – доказује се уверењем које издаје МУП (не старијим од 6 месеци);
 • да против њега није покренут кривични поступак и да није покренута истрага – доказује се потврдом коју издају основни судови (не старијим од 6 месеци). 

Посебни услови које кандидат за анкетара треба да испуни:

 • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата, које је елиминационог карактера.

Посебни услови које кандидат за здравственог радника треба да испуни:

 • диплома о стеченом средњем/вишем/високом образовању из области здравства 

Са изабраним кандидатима закључује се Уговор о привременим и повременим пословима.

*Важна напомена: Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника, склапањем уговора о привременим и повременим пословима може бити обустављена исплата породичне пензије за време трајања уговора у складу са чланом 117. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС” бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Позивају се грађани који желе да учествују у Истраживању здравља становништва Србије, у својству анкетара/здравственог радника да се у периоду од 2. до 8. септембра 2019. године пријаве Републичком заводу за статистику.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве овде.

Уз пријаву на јавни позив, кандидат је дужан да својеручно потпише и скенира Изјаву о давању тачних података овде, коју треба да пошаље имејлом на адресу EHIS@stat.gov.rs

Кандидати за које се, увидом у тражена документа, установи да не испуњавају опште услове дефинисане јавним позивом, биће искључени из даљег поступка, а кандидати за које се утврди да су у пријави дали нетачне податке, биће поново бодовани.

У случају да кандидати остваре исти укупан број бодова по пријави, предност ће имати кандидати са већим бројем бодова добијених на разговору.

Задатке анкетара и здравствених радника, као и процедуру за њихов избор, можете погледатиовде.

Ранг листе кандидата (за анкетаре и за здравствене раднике) са укупно оствареним бодовима по пријави, као и списак кандидата који се позивају на тестирање и разговор, биће објављене 9. септембра 2019. године на веб-сајту Завода.

Остале вести