• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
28. октобар 2021. Регистрована запосленост, III квартал 2021

Укупан број запослених у трећем кварталу 2021. године износио је 2 287 459 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,8%, односно за 62 617 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 19 633 лица), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 9 656 лица), Информисање и комуникације (раст од 8 619 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 7 151 лицa) и Административне и помоћне услужне делатности (раст од 6 385 лица).

 

Опширније
Подаци