• A
  • A
  • A
Стране подружнице у Србији (inward FATS)

Ова статистика описује делатност предузећа која су резиденти у Републици Србији, а под контролом су страних предузећа. Реч је о предузећима у којима је учешће страног капитала (једне или више земаља) у укупном капиталу 50% и више. Основни циљ ове статистике јесте да покаже учешће ових предузећа у домаћој економији и њихов утицај на њу. Резултати се приказују по делатностима КД (сектори B-J, L-N и S95) и државама у којима је седиште крајње институционалне јединице која контролише страну подружницу тј. јединице која је последња у ланцу контроле, над којом ниједна друга јединица нема контролу.
Од референтне 2017. године, ради обезбеђивања међународне упоредивости података, у обухват делатности укључена је област-95 Поправка рачунара и предмета за личну употребу – из сектора S Остале услужне делатности.

 

Кључни показатељи
Учешће у укупном броју предузећа
3 %
Учешће у укупном броју запослених лица
25 %
Учешће у укупној додатој вредности
35,1 %
Погледајте и ово
Табеле
Стране подружнице по делатностима и по државама јединица крајње контроле подружнице