• A
  • A
  • A
Годишњи показатељи о пословним субјектима

Структурни показатељи о пословним субјектима деле се на демографске (број пословних субјеката, број новоформираних пословних субјеката, број локалних јединица итд.), на оне који се односе на инпуте (број запослених лица, број запослених, часови рада, трошкови запослених итд.) и на оне који се односе на аутпут (промет, вредност аутпута, додата вредност, бруто пословни вишак итд.). Обрачунавају се у годишњој и вишегодишњој периодици. Извештајне јединице обухватају предузећа, део предузетника (они који подносе годишњи финансијски извештај) и део других правних лица (они који тржишно послују). Резултати се приказују по делатностима КД (сектори Б–Ј, Л–Н, П-Р, области С95 и С96), као и према величини пословних субјеката.

Напомена

Од референтне 2021. године, дошло је до методолошких промена у Годишњем структурном истраживању о пословним субјектима, што је потребно узети у обзир при упоређивању са подацима до 2021. године. 

Промене се односе на проширење обухвата извештајних јединица, којим се осим предузећа и дела других правних лица, укључује и део предузетника који подносе годишњи финансијски извештај.

Поред тога, од референтне 2021. године, са ступањем на снагу нових европских уредби које се односе на пословне статистике, проширен је обухват делатности у истраживању, тако што се укључују и сектори КД P, Q и R, као и области КД 95 и 96 из сектора S.

Кључни показатељи
Број пословних субјеката
203 158
Број запослених лица
1 701 015
Додата вредност (мил. РСД)
4 138 225
Подаци