• A
  • A
  • A
Анкета о потрошњи домаћинстaва

Подаци о потрошњи и приходима домаћинстава, о демографским, економским и социолошким карактеристикама домаћинстава као и подаци о условима становања, опремљености домаћинстава трајним добрима и сл.  

Обавештење

На сајту Евростата објављени су подаци из Анкете о потрошњи домаћинстава за 2015. годину. Лична потрошња прати се према међународној класификацији COICOP (Класификација личне потрошње по намени), која разврстава личну потрошњу на 12 главних група. Ради упоредивости података о издацима домаћинстава за личну потрошњу између различитих земаља, Евростат у групу 04 –  Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива, укључује податак о вредности импутиране ренте. Подаци о висини импутиране ренте прикупљају се за власнике стана/куће и остале категорије станара који нису подстанари. Податак представља претпостављени износ накнаде за закупнину стана који би домаћинство плаћало када би исти такав стан/кућу изнајмљивало. У Анкети се износ овог податка добија на основу самоизјашњавања домаћинства и не приказује се као саставни део личне потрошње домаћинстава у публикацијама које објављује Републички завод за статистику.

Вести
Види све
shutterstock_187181876.jpg
16.12.2019. - Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, III квартал 2019.

У трећем кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 66909 динарa и виши су за 4,8% у односу на исти квартал претходне године и за 0,8% у односу на други квартал 2019, номинално.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у трећем кварталу 2019. године, износили су 67131 динар и виши су за 4,5% у односу на исти квартал претходне године и за 0,8% у односу на други квартал 2019, номинално.

Опширније
Подаци