• A
  • A
  • A
Шумарство

Статистика шумарства прикупља и објављује податке о површинама под шумама за приватни и државни сектор, производњи шумских сортимената у државним шумама на месечном нивоу, искоришћавању државних и приватних шума на годишњем нивоу, извршеним радовима гајењу шума за државни и приватни сектор на годишњем нивоу, извршеним радовима на подизању плантажа и интензивних засада на годишњем нивоу, штетама у државним шумама на годишњем нивоу, штетама од пожара у приватним шумама на годишњем нивоу, грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији на годишњем нивоу, и податке о бројном стању и одстрељеној  дивљачи.

Вести
Види све
04. јун 2021. Штете у шумама, 2020.

 Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2020. години, исказане по запремини дрвета, износе 143 007 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 26 000 m3. 

Опширније
Подаци