• A
  • A
  • A
Шумарство

Статистика шумарства прикупља и објављује податке о површинама под шумама за приватни и државни сектор, производњи шумских сортимената у државним шумама на месечном нивоу, искоришћавању државних и приватних шума на годишњем нивоу, извршеним радовима гајењу шума за државни и приватни сектор на годишњем нивоу, извршеним радовима на подизању плантажа и интензивних засада на годишњем нивоу, штетама у државним шумама на годишњем нивоу, штетама од пожара у приватним шумама на годишњем нивоу, грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији на годишњем нивоу, и податке о бројном стању и одстрељеној  дивљачи.

Вести
Види све
04. јун 2020. Штете у шумама, 2019.

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2019. години, исказане по запремини дрвета, износе 113 444 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 27 000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 58 000 m3 запремине дрвета, што износи око 51% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2019. години евидентиран је 41 пожар у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од 2 397 m3. Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 1 000 m3. Штете од биљних болести у државним шумама у 2019. години износе око 14 000 m3.

Опширније
Подаци