• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. новембар 2022. Издате грађевинске дозволе, септембар 2022

У септембру месецу 2022. издато је 2 886 грађевинских дозвола, што представља смањење од 16,5% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у септембру 84,6% дозволa односи се на зграде, а 15,4% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,3% дозвола издато је за стамбене, а 18,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (72,5%).

 

 

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 886
Број станова према издатим дозволама
3 809
Површина зграда према издатим дозволама
592 839
Подаци