• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15 јануар 2021. Издате грађевинске дозволе

У новембру месецу 2020. издато је 2 392 грађевинске дозволе, што је за 23,9% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у новембру, 82,5% дозволa односи се на зграде, а 17,5% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 80,0% дозвола издато је за стамбене, а 20,0% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (74,4%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 392
Број станова према издатим дозволама
1 948
Површина зграда према издатим дозволама
348 113
Подаци