• A
  • A
  • A
final-final-mics.jpg
05.07.2019. -
Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мераче за истраживање вишеструких показатеља (MICS6)


Републички завод за статистику у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019. године спроводи анкету „Истраживање вишеструких показатеља (МICS6)”. Анкетирање ће се спроводити према методологији МICS истраживања, уз помоћ лаптопова, попуњавањем упитника у директном контакту са лицима у домаћинству. Више информација о МICS истраживању можете пронаћи на адреси:  http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/mics/

За МICS6 истраживање ангажоваће се укупно 77 кандидата од којих ће 11 кандидата бити ангажовано на пословима мерача, а 66 кандидатa, на основу резултата показаних током обуке, биће распоређено на послове супервизора, анкетара и резервног анкетара.

Послове супервизора и мерача могу обављати лица оба пола. Према захтевима МICS методологије и због природе истраживања, послове анкетара и резервног анкетара могу обављати искључиво лица женског пола.

Структуру тимова, основне задатке анкетара и мерача, процедуру за њихов избор, као и списак градова/општина у којима се формирају МICS тимови, можете погледати овде.

Општи услови које кандидат треба да испуни су:

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да је пунолетан и радно способан;
  • да је стекао најмање формално средње образовање у четворогодишњем трајању;
  • да је незапослен (у периоду од 3. августа до 1. септембра 2019. године) или да је корисник старосне пензије.
  • да (у периоду од 3. августа до 1. септембра 2019. године) није радно ангажован по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу нити уговора о стручном оспособљавању и усавршавању;
  • да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Посебни услови које кандидат за анкетара треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (MS Office и интернет) – предвиђено је тестирање кандидата које је елиминационог карактера.

Предност при избору:

  • У случају да кандидати остваре исти укупан број бодова, предност ће имати кандидати са већим бројем бодoва добијених на разговору.

Са изабраним кандидатима закључује се Уговор о привременим и повременим пословима.

Важна напомена: Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника, склапањем уговора о привременим и поовременим пословима може бити обустављена исплата породичне пензије за време трајања уговора у складу са чланом 117. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Позивају се кандидати који су заинтересовани да учествују у МICS6 истраживању и који су спремни да присуствују обавезној обуци која је планирана за анкетаре у периоду од 3. до 25. августа 2019. године (укупно 23 дана), односно за мераче у периоду од 12. до 25. августа 2019. године (укупно 14 дана) да се у периоду од 8. до 14. јула 2019. године пријаве на овај јавни позив и то искључиво попуњавањем електронске пријаве – овде.

Уколико апликација не буде радила, то је због техничких проблема. Ако не будете успели да се пријавите до недеље увече, биће продужена пријава до понедељка, 15.07.2019. до 12:00.

МИКС тим

Уз пријаву на јавни позив, кандидат је дужан да попуни и потпише Изјаву о давању тачних података коју треба скенирати и послати мејлом на адресу: mics@stat.gov.rs

Кандидати за које се, увидом у тражена документа, установи да не испуњавају опште услове дефинисане јавним позивом, биће искључени из даљег поступка а кандидати за које се утврди да су у пријави дали нетачне податке, биће поново бодовани.

Списак кандидата позваних на тестирање и разговор, као и место и време одржавања, биће објављени
15. јула 2019. године на сајту Републичког завода за статистику.

Остале вести