• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
29.12.2022. -
Економска кретања у Републици Србији, 2022.


Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2022. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила раст од 2,3% у односу на 2021. годину.

Бруто инвестиције у основна средства у 2022. години, мерене стопама реалног раста, на  истом су нивоу као претходне године.

Пољопривредна производња остварила је у 2022. години пад физичког обима од 8,0%.  У истом периоду индустријска производња забележила је раст од 1,5%, а прерађивачка индустрија раст од 1,7%.

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2022. години бележи реални пад од 11,8% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало остварио је реални раст од 6,4%, док је промет у трговини на велико номинално већи за 19,0%. Спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2022. години, у односу на 2021, показује раст извоза за 23,5% и раст увоза за 33,0%. У оквиру сектора Услуге смештаја и исхране у 2022. години процењен је реални раст угоститељства од 40,6%, док је број ноћења туриста повећан за 37,5%. У 2022. години у односу на 2021, регистровано је повећање физичког обима саобраћаја од 23,1% и пад физичког обима  телекомуникација за 1,5%.

Према резултатима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2022. године, стопа запослености износи 50,8%, док је стопа незапослености 8,9%.

Просечне зараде без пореза и доприноса у 2022. години, у односу на претходну годину, номинално су веће за 14,1%, а реално за 2,0%.

Процењена годишња стопа инфлације износи 15,1%.

 Економских кретања у Републици Србији