• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
24.09.2021. -
Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2021.


Број превезених путника у првих шест месеци 2021. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 12,2%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 13,1% а у међународном је смањен за 4,7%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 6,3%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 12,0%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 18,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 6,2%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2021. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 37,2%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 29,9%. Ваздушни, речни, цевоводни и друмски саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док железнички саобраћај бележи пад. Пораст у количини превезене робе у друмском и речном саобраћају је делимично услед чињенице да је повећан обухват посматраних извештајних јединица.

Превоз путника у друмском саобраћају је већи него у првом полугодишту прошле године, уз пораст обима рада од 0,5%. Превоз робе друмским саобраћајем порастао је за 47,1%, a обим рада, исказан у tkm, већи је за 31,9% у односу на исти период претходне године.

Ваздушни саобраћај бележи раст кад је реч о превозу путника. Број превезених путника у ваздушном саобраћају већи је за 6,3%, а остварени путнички километри већи су за 20,6%. Превоз робе исказује раст у количинама превезене робе од 12,7%, а у обиму рада, посматрано у tkm, забележен је раст од 2,9%.

Раст броја превезених путника у железничком саобраћају у првом полугодишту 2021. износи 18,5%. Запажа се раст у броју превезених путника у унутрашњем саобраћају од 18,1%, док у међународном саобраћају раст износи 36,4%. У истом периоду, превоз робе бележи пад од 8,5%. Обим рада, исказан у tkm, опада за 5,3% у поређењу са истим периодом прошле године.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи раст у количини превезене робе од 365,5%, а обим рада, исказан у tkm, повећан је за 273,5%. Због повећаног обухвата извештајних јединица, ове податке треба узети са малом резервом.

Транспорт нафте цевоводима порастао је за 6,7% у количини превезене нафте, а у оствареним tkm расте за 7,1%. Транспорт природног гаса већи је за 20,2%.

У граничном промету друмских путничких возила у првом полугодишту 2021. године, у улазу, запажа се раст броја возила домаћих регистрација од 45,4% у односу на исти период 2020. године. Од укупног броја возила са страном регистрацијом која су ушла у нашу земљу највише чине возила са регистрацијом Мађарске и Немачке.

Класичне поштанске услуге у првом полугодишту 2021. године су порасле у односу на исти период 2020. године. Код писмоносних пошиљки бележи се раст од 3,1%, а код пакетских пошиљки бележи се раст у односу на исти период прошле године од 17,5%. Услуге платног промета бележе пад од 8,3%.

У фиксној телефонији запажа се пад од 19,8%, а у мобилној раст од 2,3%.

Укупан број запослених у саобраћају мањи је за 4,0% у поређењу са истим периодом претходне године.

Остале вести