• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
30. септембар 2022. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2022.

Број превезених путника у првих шест месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 17,6%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 14,2%, а у међународном саобраћају за 98,5%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 88,6%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 13,1%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 63,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 45,2%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2022. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 14,9%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 4,0%. Ваздушни, цевоводни, друмски и железнички саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад.

Опширније
Подаци