• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
24. септембар 2021. Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2021.

Број превезених путника у првих шест месеци 2021. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 12,2%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 13,1% а у међународном је смањен за 4,7%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 6,3%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 12,0%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 18,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 6,2%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2021. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 37,2%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 29,9%. Ваздушни, речни, цевоводни и друмски саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док железнички саобраћај бележи пад. Пораст у количини превезене робе у друмском и речном саобраћају је делимично услед чињенице да је повећан обухват посматраних извештајних јединица.

Опширније
Подаци