• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
01. јул 2022. Укупан превоз путника и робе, 2020. и 2021.

Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2021. години повећан је за 55,7% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, порастао је и унутрашњи превоз путника за 9,9%, што је утицало на раст укупног броја превезених путника за 11,8%. Обим рада, изражен у путничким километрима, у 2021. години порастао је за 29,2%, што је последица повећања обима рада у унутрашњем превозу путника за 8,0%, док је обим рада у међународном превозу повећан за 63,2%.

Количина превезене робе у 2021. години већа је за 40,8% у односу на претходну годину. Унутрашњи превоз робе већи  је за 64,8%, док је у међународном превозу робе забележено повећање извоза робе за  25,1% и увоза 21,6% у односу на 2020. годину. Обим рада, исказан у тонским километрима, повећан је за 32,7%.

Опширније
Подаци