• A
  • A
  • A
shutterstock_533980216.jpg
17.09.2021. -
Рачун емисијa у ваздух, 2019.


Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 201
9. години износила је 395,4 килотона (Gg), што је за 14,0% више у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2 у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 91,5% и бележи раст у поређењу са 2018. годином. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 4,3%, у осталим секторима економских делатности 1,7% и у домаћинствима 2,5%. 

Од укупно 329,9 килотона (Gg) емитованог угљен-моноксида (CO) у 2019. години 60,9% су емисије из домаћинстава. Емисије које настају у домаћинствима због грејања износе 92,8%. Сектори економских делатности имају знатно мање учешће у укупним емисијама (CO), а сектор Прерађивачка индустрија бележи раст емисија овог гаса (6,3%) у односу на претходну годину.

Оксиди азота (NOx) са емитованих 139,8 килотона (Gg) бележе благи раст (6,8%) у поређењу са претходном годином. Емисије ових гасова из домаћинстава, у смислу транспорта, бележе раст од 2,0%, а пад у сектору Пољопривреда, шумарство и рибарство (5,2%).